• urs
  • urs
hotline
คำนวณเบี้ยประกัน
ลิงค์หน่วยงานต่างๆexampleicon

ISO 9001:2008

ISOตลอด ระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัท สินทรัพย์ ประกันภัยจำกัด ได้มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการ บริหารงานและ การให้บริการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทฯ เลือกนำมาใช้และผ่านการ รับรองทั้งองค์กรโดยได้รับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552 จากความสำเร็จที่บริษัทฯ ได้รับแสดงให้เห็นถึงระบบการดำเนินงานและการให้บริการของ บริษัทฯ ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและมุ่งเน้นตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

 

นโยบายคุณภาพ

"มุ่งมั่นในการให้บริการรับประกัน วินาศภัย และดำเนินการด้านสินไหมทดแทนด้วยระบบการให้บริการที่ได้ มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง"

วัตถุประสงค์คุณภาพ

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า บริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

 

และเพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

1. ลูกค้าต้องได้รับกรมธรรม์ภายในวันทำการถัดไป หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติงาน โดยมีข้อมูลครบถ้วนไม่น้อยกว่า 95%

2. ลูกค้าแจ้งแก้ไขเอกสารกรมธรรม์  เนื่องจากข้อผิดพลาดต่างๆ ไม่เกิน  3.5 %  ของกรมธรรม์ที่ออกในแต่ละเดือน

3. ลูกค้าต้องได้รับใบเตือนต่ออายุล่วงหน้า  2  เดือน  ก่อนเดือนกรมธรรม์จะหมดอายุ ครบ 100% ของกรมธรรม์ที่จะต่ออายุในแต่ละเดือน   

4. ลูกค้าต้องได้รับค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดนัดหมายครบ 100%  ในทุกๆ รายที่มีการนัดหมาย โดยการชดใช้ สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนจากลูกค้า 

5. ลูกค้าได้รับการชี้แจงถึงการบริการที่บกพร่องทุกๆ เรื่องจากฝ่ายงานที่ถูกร้องเรียนภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าร้องเรียนเข้ามา และมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 3 % ของเรื่องที่ร้องเรียนทั้งหมดในแต่ละเดือน

6. ลูกค้าพึงพอใจต่อการรับประกันภัยและการบริการด้านสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า  70 %  จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในทุกๆ ไตรมาส   

7. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการให้บริการให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด ภายใน 20 วันทำการ ไม่น้อยกว่า 80% ของใบขออัตรากำลังที่ผ่านการอนุมัติ  

8. สรรหาและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้เพียงพอและพร้อมใช้งานการให้บริการครบ  100 % ตามจำนวนและกำหนดเวลาที่ฝ่ายต่างๆ ร้องขอ

9. เอกสารเข้าจากภายนอกต้องแจกจ่าย และ/หรือ นำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องภายใน 1 วันทำการ ครบ 100% หลังจาก       ที่ได้รับเอกสาร และมีความคลาดเคลื่อนในแต่ละสัปดาห์ไม่เกิน  5 %

10. จำนวนงานที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดำเนินการได้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด นับจากได้รับใบร้องขอไม่น้อยกว่า 95%

11. จำนวนกิจกรรม Relationships กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น สื่อมวลชน สามารถดำเนินการได้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด นับจากได้รับใบร้องขอ ครบ 100%

12. การรับเงินจ่ายเงินมีความถูกต้องครบถ้วนตรงตามเอกสารประกอบ และเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯครบ 100% ของการรับเงินจ่ายเงินทุกครั้ง

13. การปิดงบบัญชีประเภทต่างๆ เพื่อรายงานผู้บริหารและกรรมการบริษัทฯรวมทั้งรายงานประเภทต่างๆ ให้กับหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานราชการ มีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา ครบ 100%

14. การจัดเก็บค่าเบี้ยประกันภัย ไม่น้อยกว่า 90% ของยอดเงินที่วางบิล ทุกเดือน

15. การรักษางานต่ออายุไม่ต่ำกว่า 70 % ของยอดลูกค้าเดิม และอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับต้องเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายทางการตลาดของบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่า 95% ของเป้าหมายที่ได้รับ

16. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำฟ้อง คำให้การ และการว่าต่างแก้ต่างคดีความของบริษัทฯ เสร็จสิ้นก่อนขาดอายุความ 100% ของเรื่องที่ส่งถึงฝ่ายกฎหมายทั้งหมด

17. การทบทวนและปรับปรุงระบบคุณภาพ การตรวจสอบภายใน การตรวจติดตามภายในและการทวนสอบต้องเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  และการแก้ไขต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาทุกๆ เรื่อง

18. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องควบคุมให้สามารถเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มในการบรรลุพันธกิจ และก้าวสู่วิสัยทัศน์ของ

19. การบริหารการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความซื่อตรงสุจริต มีความเหมาะสมต่อภาระผูกพันที่บริษัทฯมีต่อลูกค้าโดยคำนึงถึง ความมั่นคง สภาพคล่อง และความเสี่ยงในด้านต่างๆ
 

footerbar